ผู้บริหาร สพม.31

                                         
                                    

                                       

                     
                 นายชาตรี ดีทองหลาง         นายชาติตระการ ยอดสง่า      นางปาณิสรา สุทนต์          

     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31