ผู้บริหาร สพม.31

                                         

                                            นายกิตติ บุญเชิด
                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

                     
            นายรณชัย สุขสมบูรณ์    นายชาติตระการ ยอดสง่า      นางปาณิศรา สุทนต์          นายชาตรี ดีทองหลาง

     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31