ผู้บริหาร สพม.31

                                         
                                    

                                            นายพิทยา  ไชยมงคล
                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

                     
            นายรณชัย สุขสมบูรณ์    นายชาติตระการ ยอดสง่า      นางปาณิสรา สุทนต์          นายชาตรี ดีทองหลาง

     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31