ช่องทางร้องเรียน

1. มีหนังสือหรือจดหมายถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
2. โทรศัพท์ร้องเรียน  ทางหมายเลขโทรศัพท์
   2.1 นายกิตติ  บุญเชิด                 ผอ.สพม.31                       หมายเลขโทรศัพท์ 08-1768-3550
   2.2 นายรณชัย สุขสมบูรณ์           รอง ผอ.สพม.31                หมายเลขโทรศัพท์ 09-3135-3515
   2.3 นายสมทรง เผื่อนงูเหลือม      นิติกรชำนาญการพิเศษ       หมายเลขโทรศัพท์ 09-3489-3018
   2.4 สำนักงานฯ  โทรศัพท์  044-395223  โทรสาร 044-395224
3. ตู้รับความคิดเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31Comments