ช่องทางร้องเรียน

1. มีหนังสือหรือจดหมายถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
2. โทรศัพท์ร้องเรียน  ทางหมายเลขโทรศัพท์
   2.1 นายพิทยา  ไชยมงคล           ผอ.สพม.31                       หมายเลขโทรศัพท์ 08-9719-9199
   2.2 นายรณชัย สุขสมบูรณ์           รอง ผอ.สพม.31                หมายเลขโทรศัพท์ 09-3135-3515
   2.3 สำนักงานฯ  โทรศัพท์  044-395223  โทรสาร 044-395224
3. ตู้รับความคิดเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31Comments