ช่องทางร้องเรียน

1. มีหนังสือหรือจดหมายถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
2. โทรศัพท์ร้องเรียน  ทางหมายเลขโทรศัพท์ 044-395223  โทรสาร 044-395224
3. ตู้รับความคิดเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31Comments