ช่องทางร้องเรียน


ร้องเรียนโดยตรงถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา


ร้องเรียนทางไปรษณีย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
ถนนโคกกรวด-หนองปลิง ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280

ร้องเรียนทางโทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ตรงถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา  โทร 044 - 395225

ร้องเรียนทางโทรสาร
เบอร์โทรสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา  โทร 044 - 395224

Comments