ช่องทางร้องเรียน


ร้องเรียนโดยตรงถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ร้องเรียนทางไปรษณีย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
505 หมู่ 12 ถนนโคกกรวด-หนองปลิง ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280

ร้องเรียนทางโทรศัพท์
โทร 044 - 395225 หรือ 044 - 300309

ร้องเรียนทางโทรสาร
เบอร์โทรสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา  โทร 044 - 395224

ร้องเรียนทาง E-mail

 kobchet@mattayom31.go.th หรือ maliwan@mattayom31.go.th


แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์