Q&A/ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
505 หมู่ที่ 12 ถนนโคกกรวด-หนองปลิง ต.โคกกรวด
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280


โทรศัพท์ภายใน

 ลำดับที่ กลุ่มงาน เบอร์ศัพท์ภายใน
1กลุ่มอำนวยการ044-395225
2กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์044-305620
3กลุ่มบริหารงานบุคคล044-395226
4กลุ่มนโยบายและแผน044-305509
5กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา044-305116
6กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา044-305217
7หน่วยตรวจสอบภายใน044-395223
8กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร044-300309 
9กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา044-300309 
10กลุ่มกฎหมายและคดี044-300309 
                   
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร                                                                                                                                    
 ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1นางสาวรัตติมา  พานิชอนุรักษ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา09-8564-5629
2นางจารุวรรณ บุญโตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา08-1876-7872
3นายทวีศักดิ์ สมนอกรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา08-9578-4936
4นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนินรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา08-9282-8683
5นายปุณณวิช  ยุระวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ06-3145-6493
6นายธนกร  วราวิทยาวุฒิศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผูอำนวยการส่งเสริมการการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร08-7685-3339
7นางกนกนาตย์ คุณาเศรษฐผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์08-1879-2575
8นางนฤพร  หล่าสกุลผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล08-9917-2675
9นายกอปรเชษฐ  จิตละม่อมนิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี06-1687-1367
10นายสุรชาติ  สว่างพลกรังนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา08-9722-8110
11นางสุวรรณี  ศิริวัฒน์ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน08-1966-2995
12นางสิริลักษณ์  กระมลวงษ์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา08-7321-0797
13นายบัณฑิต  ชนะชัยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา08-6249-8621
14นางสาวอุทัยวรรณ  จรสูงเนินผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน08-1977-3917

โทรสาร
 044-395224, 044-305509

E-mail : Education@mattayom31.go.th, Saraban@mattayom31.go.th


ถามตอบ Q&A

กรุณาลงชื่อด้วยบัญชี Facebook ของท่านก่อน เข้าสู่ระบบถามตอบ Q&A ครับ