ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ถนนโคกกรวด-หนองปลิง ต.โคกกรวด
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280

โทรศัพท์ 

กลุ่มอำนวยการ 044 395225
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  044 305620
กลุ่มบริหารงานบุคคล  044 395226 ห้อง กพ.7 044 300309
กลุ่มนโยบายและแผน  044 305509
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 044 305116
กลุ่มนิเทศก์ฯ  044 305217
หน่วยตรวจสอบภายใน 044 395223
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 044 395225


โทรสาร  044 395224, 044 305509

แบบฟอร์มติดต่อ
Comments