โครงสร้าง ภารกิจ การบริหาร


  

                                                                                        
                                                                                           นายปัญญา หาแก้ว
                                                                         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา