คำสั่ง คสช.ที่ 79/2557 แต่งตั้ง นายกมล รอดคล้าย เป็นเลขาธิการ กพฐ. แทน นายอภิชาติ จีระวุฒิ

โพสต์29 มิ.ย. 2557 19:09โดยPunnawich Yurawong

คสช.เด้งกราวรูด′ปลัด-ซี 11′ พล.อ.สุรศักดิ์ นั่งปลัดกห. มล.ปนัดดาปลัดสำนักนายกฯ พล.ต.อ.ชัชวาล นั่งDSI

เมื่อเวลาประมาณ 21.50 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการดังนี้

 โดยคำสั่งที่ 77/2557 ให้ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานอัยการสูงสุด นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

 พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม นายตระกูล วินิจนัยภาค รองอัยการสูงสุด เป็น อัยการสูงสุด ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงไอซีที เป็น ปลัดกระทรวงไอซีที นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็น เลขาฯ ศอ.บต. นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็น เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ รอง ผบ.ตร. เป็น อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 คำสั่งที่ 78/2557 ให้นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกฯ น.ส.ชุติมา บุณญประภัศร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็น ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นายประยงค์ ปรียาจิตต์ รองเลขาธิการ ป.ป.ท.เป็น เลขาธิการ ป.ป.ท. นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เป็น อธิบดีกรมศุลกากร นายกฤษดา จีนะวิจารณะ ที่ปรึกษา สศค. เป็น ผอ.สศค. 

 คำสั่งที่ 79/2557 ให้นายปรียา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็น ที่ปรึกษาสำนักนายกฯ นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกฯ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการการอุดมศึกษา เป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกฯ นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกฯ นายอภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็น ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็น ปลัดกระทรวงพลังงาน นายกำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการ กพฐ. เป็น เลขาธิการ กพฐ.

 เมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามคำสั่งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 ทั้งนี้ให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งนับแต่วันที่มีคำสั่งนี้

 

 ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557


Comments