ประกาศโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนพื้นผิวถนนเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์25 ม.ค. 2564 00:04โดยโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม.31   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2564 00:05 ]

ประกาศโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนพื้นผิวถนนเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

********************

ด้วยโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนพื้นผิวถนนเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๒,๗๐๐บาท ( หกแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) รายละเอี่ยดดาวห์โหลดเพิ่มเติมด้านล่าง


Ċ
โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม.31,
25 ม.ค. 2564 00:04
Comments