โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ประกวดราคาสร้างโรงอาหาร ๕๐๐ ที่นั่ง

โพสต์12 ธ.ค. 2559 22:00โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา
                 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโรงอาหาร ๕๐๐ ที่นั่ง (๓๐.๒๒.๑๐.๐๖ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
รายละเอียดดังไฟล์แนบ
Ċ
โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา,
12 ธ.ค. 2559 22:00
Comments