โรงเรียนโคราชพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่การเงิน) จำนวน 1 อัตรา

โพสต์2 ส.ค. 2561 00:30โดยโรงเรียน โคราชพิทยาคม
โรงเรียนโคราชพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๑ มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน จานวน ๑ อัตรา วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี/การเงิน /บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๔๔-๒๑๓๓๙๘,๐๘๑-๗๒๕๗๘๔๓ (ครูประทุม อาจพินิจ) (รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ)

Ċ
korat.pdf
(124k)
โรงเรียน โคราชพิทยาคม,
2 ส.ค. 2561 00:30
Comments