หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ


หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ


หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา


หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


แนวทางการดำเนินการจ้างครูต่างชาติ


หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย


หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น


หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย


หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


Comments