หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 คู่มือบริหารพนักงานราชการ

 แนวทางการดำเนินการจ้างครูต่างชาติ

 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
             พ.ร.บ.ข้าราชการครู                                          พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
             ว 22 การจัดลำดับอาวุโส                                  ว 7.2556 การนับหน่วยกิต
             หนังสือ ว 5-2558                                           ว 24 ลว. 28 ธ.ค. 59
             ว 16.2560                                                     ว 8.2561 หลักเกณฑ์การขอใช้บัญชี
             ว15-2563 ซักซ้อมความเข้าใจ 2563              

 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ