https://goo.gl/7bwoLZ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 967 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวและกิจกรรม


ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 4117 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา

 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ภักดีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์วุฒิการศึกษา ปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา
  ส่ง 31 ต.ค. 2560 03:53 โดย โรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์
 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง นางอรทัย  พยัคฆ์มะเริงผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงวุฒิการศึกษา ปริญญาโท  ศษ.ม บริหารการศึกษา
  ส่ง 12 พ.ย. 2560 23:10 โดย โรงเรียน ท่าช้างราษฏร์บำรุง
 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล นายวรณัฐ  ทีบัวบานตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไลวุฒิการศึกษา ปริญญาโท กศ.ม.การบริหารการศึกษา
  ส่ง 16 ต.ค. 2560 20:21 โดย โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นายวิเชียร  ทองคลี่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
  ส่ง 18 พ.ค. 2560 21:11 โดย โรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
 • แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล นายสุพจน์  เที่ยงน้อยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไลวุฒิการศึกษา ปริญญาโท  ศศ.ม. บริหารการศึกษา
  ส่ง 15 ธ.ค. 2559 06:57 โดย โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 54 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แนะนำครู

 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม นางสาวณัฐธิดา  สินทรัพย์ จบ ป.ตรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครรราชสีมา
  ส่ง 5 เม.ย. 2561 19:27 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนบึงพะไล นางสาวเพ็ญพร  ถวิลนอกตำแหน่ง ครูผู้ช่วยค.บ.คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  ส่ง 22 ม.ค. 2561 22:31 โดย โรงเรียนบึงพะไล สพม.31
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา นางสาวกนกลดา ไมยะปันเอกคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ส่ง 27 ธ.ค. 2560 22:22 โดย โรงเรียน หนองบัวละครวิทยา
 • แนะนำครูใหม่ โรงเรียนสีดาวิทยา นายนพพร เสนีย์คุปต์ตำแหน่ง ครู ชำนาญการวิชาเอก ...ป.ตรี //วิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.ราชภัฏเพชรบุรีป.โท // วิทยาศาสตรศึกษา (ฟิสิกส์) ม ...
  ส่ง 26 ธ.ค. 2560 18:10 โดย โรงเรียน สีดาวิทยา
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม นางสาวสุพักตร์  เลยกลางวิชาเอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนางนทีร ...
  ส่ง 25 ธ.ค. 2560 23:46 โดย โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 45 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานนักเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 103 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ประชาสัมพันธ์

แสดง 6 ไฟล์จากหน้า ประชาสัมพันธ์61

ปฏิทินกิจกรรม

เอกสารเผยแพร่

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า news-prmattayom31

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 175 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงาน

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า เผยแพร่ผลงาน

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 63 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Knowledge

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »