ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19

โพสต์โดยSUKRIT DEEYING

            ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 ตามรายละเอียดแนบมาด้วยนี้

พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน

โพสต์โดยWarissara Hanmanitkul   [ อัปเดต ]

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 จำนวน 328 ราย

ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความต้องการเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โครงการพิเศษ ช่วงปิดภาคเรียน รุ่นที่ 2

โพสต์โดยsaran makkhangphanao

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำรวจความต้องการเข้าศึกษาปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โครงการพิเศษ ช่วงปิดภาคเรียน รุ่นที่ 2

    คุณคุณสมบัติของผู้สมัคมัคร
    * สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ จับใจ ความสำ คัญจากการอ่านและการฟังได้ การสอบคัดเลือก 
    * คัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณ์ เท่านั้น 
    * เรียนเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ COVID-19) 
    * วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น. (เรียนครั้งละหนึ่งวิชาและสอบวัดผล แล้วจึงเรียนวิชาถัดไป)

    ขั้นตอนการสมัคร
    1.เอกสารประกอบการสมัคร 
        1.1 เอกสารส่งพร้อมกับใบสมัคร 
            * ใบสมัคร 
            * หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร 800 บาท 
            * สำเนาใบรับรองผลการศึกษา 1 ฉบับ 1.2 เอกสารส่งพร้อมกับใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
            * รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำ นวน 1 รูป 
            * สำ เนาบัตรประจำ ตัวประชาชน 1 ฉบับ 
            * ใบรับรองแพทย์ * สำ เนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล คำ นำ หน้า ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามี) * สำ เนาใบปริญญาบัตร         หรือ ใบรับรองสภาฯ 1 ฉบับ * หนังสือรับรองประสบการณ์ทำ งาน / หนังสือรับรอง 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

    ข้อข้อมูลเพิ่มพิ่เติมเกี่ยวกับการรับสมัคมัคร
    หมายเลขโทรศัพท์เพื่อสอบถามเรื่องการรับสมัคร 
    คุณรัชดาภรณ์ โลเกศเสถียร โทร. 081-889-4779 
    คุณปิยวรรณ พร้อมลาภ โทร. 082-232-3116 

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ELT_Cur.pdf (ru.ac.th)

การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ

โพสต์13 ม.ค. 2565 20:50โดยWarissara Hanmanitkul


ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์6 ม.ค. 2565 00:05โดยSmith Poomyeesoon   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2565 00:28 ]

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2564 ที่ประกาศเพิ่มเติม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์ระบบการยื่นแบบและชำระภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Filing)

โพสต์3 ม.ค. 2565 20:40โดยSUKRIT DEEYING

        ด้วย สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมาที่ 1 ประชาสัมพันธ์ระบบการยื่นแบบและชำระภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Filing) เพื่อขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาคเอกชน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Filing) ทุกประเภท แบบภาษี ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หัวข้อ E-Filing ยื่นแบบทุกประเภท > ยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่โทร 0-4423-0853 ต่อ 316, 452, 543 และ 459 ในวันและเวลาราชการ

ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565

โพสต์29 ธ.ค. 2564 21:18โดยชลิตา ดามพ์สุกรี

ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา รายละเอียดดังไฟล์แนบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

โพสต์28 ธ.ค. 2564 23:11โดยSUKRIT DEEYING

        มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ (TCAS) 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 http://eadmission.chandra.ac.th/tcas2/index.aspx หรือรอบรับตรงสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com/

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565

โพสต์28 ธ.ค. 2564 00:30โดยSUKRIT DEEYING

        ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสามารถสมัครและส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่เว็บไซต์ NIRC5.bru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 และสมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่นำเสนอผลงานวิจัย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดดังแนบ 

สำนักงานลูกเสือประกาศการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564

โพสต์28 ธ.ค. 2564 00:14โดยWarissara Hanmanitkul   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2564 00:33 ]

เหรียญลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์  ชั้น 3
 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

1-10 of 1571