ประชาสัมพันธ์


การจัดนิทรรศการทางการศึกษา "ถนนคนเรียน" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดขอนแก่น

โพสต์16 พ.ย. 2560 19:58โดยPatcharaporn Nontawarakorn

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
            ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ และขอเชิญชวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนใจ คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดนำผลงานนักเรียนไปร่วมจัดนิทรรศการทางการศึกษา ถนนคนเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจส่งผลงานนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการทางการศึกษา ถนนคนเรียน
ภายในวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตามรายละเอียดแนบ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560

โพสต์15 พ.ย. 2560 01:45โดยPamila Petch-aum

            ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 โดยดำเนินการรับสมัครในระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2560
            เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา และเสียโอกาส ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครพร้อมตัวจริงให้ครบถ้วน และลงนามในเอกสารให้เรียบร้อย เนื่องจากมีมติไม่ให้รับสมัครหากเอกสารไม่ครบ/ไม่เรียบร้อย

การดำเนินงานจัดกิจกรรมการเขียนเรียงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โพสต์15 พ.ย. 2560 00:35โดยPatcharaporn Nontawarakorn

            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และขอเชิญชวนนักเรียนเขียนเรียงความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านต่างๆ โดยมีความยาว ๒๕ - ๓๐ บรรทัด พร้อมทั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสม ส่งผลงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ภายในวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  เพื่อคัดเลือกผลงานส่ง สพฐ. ต่อไป

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสื่อ infographic หัวข้อ "การใช้ประโยชน์ทางการค้าฟังใจ (Commercial uses of fungi)

โพสต์14 พ.ย. 2560 23:06โดยPatcharaporn Nontawarakorn

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงในสังกัด
         สสวท. ขอเชิญชวนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อ infographic หัวข้อ "การใช้ประโยชน์ทางการค้าจากฟังใจ (Commercial uses of fungi) ส่งใบสมัครพร้อมรายละเอียดที่ใช้ประกอบสื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐  โดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบได้ที่่  https://goo.gl/vgGLfo

การขยายเวลาส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ ๔

โพสต์14 พ.ย. 2560 22:51โดยPatcharaporn Nontawarakorn

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงในสังกัด
         สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ ขยายเวลาการส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก โดยครูผู้สอนสามารถส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ได้ถึงวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  สามารถดูรายละเอียดการส่งผลงานและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ http://pd.ipst.ac.th

คัดเลือกผลงานในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

โพสต์8 พ.ย. 2560 23:04โดยKittapol Chumsakul

        สพฐ.  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนครูไม่ครบชั้น  ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกและขยายผลไปยังโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและส่งผลต่อนักเรียน  จึงกำหนดจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เพื่อเผยแพร่เป็นสื่อทางไกลแก่ผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ
        ในการนี้  ขอความร่วมมือจากโรงเรียนคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนที่ประสบผลสำเร็จ  มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practic)  ในการจัดการเรียนการสอนทั้ง ๘ กลุ่มสาระ  ในรูปแบบวีดีทัศน์ เพื่อนำมาคัดเลือกและใช้ประกอบเป็นสื่อในการเผยแพร่ต่อไป
        โดยส่งสื่อการเรียนการสอนไปยังสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภายในวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๐

ขอเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560

โพสต์18 ต.ค. 2560 00:24โดยPatcharaporn Nontawarakorn   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2560 00:26 ]

ด้วย โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (American University Alumni Language Center) หรือ เอยูเอ (AUA) ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (US Embassy, Bangkok) จัดสัมมนาในหัวข้อ "ELT for Secondary Teachers: Developing Teaching Skills and Learning Communities" ครั้งที่ 49 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่  19 - 20  ตุลาคม 2560 ณ เอยูเอจามจุรีสแควร์ ชั้น 21 อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพมหานคร และขอเชิญข้าราชการในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.auathailand.org ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด การประกวดห้องสมุดดีเด่นและการประกวดรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี ๒๕๖๐

โพสต์10 ต.ค. 2560 19:08โดยPatcharaporn Nontawarakorn

สมาคมห้องสมุดประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชิญชวนโรงเรียนเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด การประกวดห้องสมุดดีเด่น และการประกวดรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อยกย่อง เชิดชู ประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ภายในวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดที่แนบ

โครงการสัมมนาวิชาการ "ภาษาไทย ภาษาชาติ" ครั้งที่ ๓ ตามกรอบแนวคิด "สมรรถนะภาษาไทยกับการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนไทย สู่การศึกษาประเทศไทย ๔.๐"

โพสต์9 ต.ค. 2560 21:25โดยPatcharaporn Nontawarakorn

       ด้วยบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และมูลนิธิเพชรภาษาร่วมดำเนินงานจัดงานโครงการสัมมนาวิชาการ "ภาษาไทย ภาษาชาติ" ครั้งที่ ๓ ตามกรอบแนวคิด "สมรรถนะภาษาไทยกับการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนไทย สู่การศึกษาประเทศไทย ๔.๐" ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และขอเชิญประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่นับเป็นวันลา ทั้งนี้ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาและไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังรายละเอียดแนบ

ขอให้โรงเรียนรายงานลดการใช้น้ำ

โพสต์3 ต.ค. 2560 02:31โดยPunnawich Yurawong

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้รายงานผลตามแบบรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติบัติราชการรอบ 12 เดือน ครั้งที่ 2 (1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2560) ส่งกลุ่มอำนวยการภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560)

รายละเอียดตามหนังสือ สพม.31 ที่ ศธ 04261/ว1053 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 เรื่อง ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดน้ำ

1-10 of 859