ประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา


การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563

โพสต์โดยWongwilai Pumeesri

ด้วยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ประจำปี 2563 ที่กำลังจะเรียนจบหลักสูตรระดับมัธยม (ช่วงชั้นที่ 4) ในปีการศึกษา 2563 และจะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 5 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000  บาทถ้วน โดยยื่นขอรับทุนโดยตรงที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา (หน้าค่ายสุรนารี) ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

โพสต์โดยWongwilai Pumeesri

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษานครราชสีมา (ฌ.ศ.ร.) ได้กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่  31 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดสระแก้ว เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ตามรายละเอียดเอกสารแนบ

การรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2563

โพสต์โดยPatcharaporn Nontawarakorn

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสมัครเข้ารับการทดสอบความสามารถด้านภาษาไทยของตนเองดังรายละเอียดที่แนบ

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ กิจกรรมการแข่งขันวิชาการ

โพสต์20 ต.ค. 2563 21:31โดยKanjana Prawanram

กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ กิจกรรมการแข่งขันวิชาการ วิชาชีพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-2019 

การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education)ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงค์โปร์

โพสต์13 ต.ค. 2563 21:50โดยPatchada Osaklung

สพฐร่วมือกับศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ(SEAMEO SHMED)และสถาบันการศึกษาแห่งชาติสิงค์โปร์(์NIE)ดำเนินการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระหว่างประเทศไทยและสิงค์โปร์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู นักเรียน เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาแบบบูรณาการ สพฐ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังสิ่งที่แนบ

ผลการแข่งขัน กิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

โพสต์5 ต.ค. 2563 19:19โดยดร.อนุศร หงษ์ขุนทด

ผลการแข่งขัน กิจกรรมทางวิชาการ  วิชาชีพ  การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) วันที่ 26 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

โพสต์4 ต.ค. 2563 02:34โดยSmith Poomyeesoon   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2563 02:40 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประชาสัมพันธ์การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 หากผู้ใด้ประสงค์ย้ายมาดำรงตำแหน่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://gg.gg/mh9mi

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

โพสต์2 ต.ค. 2563 01:53โดยSmith Poomyeesoon   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2563 02:29 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ หากมีข้าราชการรายใดมีความประสงค์จะเข้ารับการสมัครคัดเลือกฯ ให้ยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา ได้ที่กลุ่มบริหารงารบุคคล สพม.๓๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://gg.gg/mgl54

ผลการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสร้างจิตสานึกความเป็นไทย ปีการศึกษา2563

โพสต์22 ก.ย. 2563 21:39โดยดร.อนุศร หงษ์ขุนทด   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2563 21:41 ]

ผลการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสร้างจิตสานึกความเป็นไทย ปีการศึกษา2563


ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทัศนศิลป์

โพสต์27 ส.ค. 2563 02:28โดยSUKRIT DEEYING   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2563 19:40 ]

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทัศนศิลป์ นายคณินณัฐ ชาญชนะโยธิน ชนะเลิศประกวดวาดภาพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 7,000 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีชาตกาล ฯพณฯพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ 26 สิงหาคม 2563 เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน


1-10 of 1330