ประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภทโควตาเตรียมอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์โดยฐิตารีย์ สุวรรณศรี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภทโควตาจังหวัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยสามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้ทาง https://goo.gl/V7wgKh หรือทางเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (http://www.triamudom.ac.th)

ทั้งนี้ นักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติดังนี้
๑. ยืนยันการรับสิทธิ์ทางเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ (http://www.triamudom.ac.th)
๒. ไปรายงานตัวในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๑๑ ตึก ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๓. ไปสอบวัดความรู้ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยโรงเรียนจะแจ้งที่นั่งสอบให้ทราบต่อไป
๔. ให้ผู้ปกครองพาไปมอบตัวในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

หากนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ไม่ปฏิบัติตามข้อหนึ่งข้อใด ถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖

โพสต์19 ก.พ. 2560 22:07โดยSroithong Suepsahakan

ปชส.ให้ นางสาวศรัณยา  มหาสุขบุญวงศ์, นางพฤศจิ  วัฒนภูมิชัย  โรงเรียนบุญวัฒนา
     นายเจียมศักดิ์  ชนะค้า, นายฐิติชัย   ดุ้งกลาง  โรงเรียนพิมายวิทยา  ไปรับเกียรติบัตรได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.๓๑ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

โพสต์13 ก.พ. 2560 23:10โดยWongwilai Pumeesri

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น  จึงประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยส่งใบสมัครที่ นางสาวกุลธิดา สะอาด ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ksaar@ipst.ac.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สามารถดาวน์โหดเอกสารได้ที่ http://pd.ipst.ac.th/

โครงการสรุปเข้ม ครั้งที่ 13 "100 ปี จามจุรี ร้อยความดีตามรอยพ่อ"

โพสต์13 ก.พ. 2560 20:30โดยWongwilai Pumeesri   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2560 20:31 ]

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM.100.5 MHz. ได้จัดโครงการสรุปเข้ม ครั้งที่ 13 "100 ปี จามจุรี ร้อยความดีตามรอยพ่อ" เพื่อถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะนักเรียนที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสทั่วประเทศมีโอกาสได้รับความรู้และทบทวนสรุปเนื้อหาวิชาต่างๆจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านรายการ "เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย" โดยออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 19.30-21.30 น. ทางเว็บไซต์ http://www.curadio.chula.ac.th และผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ Application ฟังวิทยุจุฬาฯ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบ

ขอเชิญร่วมโครงการ อวดดีภูมิปัญญาคนต้นแบบตามสัมมาชีพ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

โพสต์7 ก.พ. 2560 23:30โดยJiraphapa Srihaphong

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ขอประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรในสังกัดไปเยี่ยมชมงานโครงการ อวดดีภูมิปัญญาคนต้นแบบตามสัมมาชีพ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ลานตลาดชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

สทศ ประกาศกำหนดวิธีการจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

โพสต์6 ก.พ. 2560 19:22โดยSroithong Suepsahakan

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง  เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดวิธีการจัดสอบรอบพิเศษกรณีเหตุสุดวิสัย ตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560

โพสต์2 ก.พ. 2560 19:15โดยWeerachat Fukkhokkruad

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(สาย 1)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

เสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ๘ กลุ่มสาระ

โพสต์31 ม.ค. 2560 20:29โดยKittapol Chumsakul

ตามที่ สพฐ.มีนโยบายสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา และให้นักเรียนมีหนังสือเรียนคบทุกคน  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
องค์การค้าของ สกสค. ขอเสนอหนังสือเรียนที่เป็นต้นฉบับของ สพฐ.และ สสวท.ให้สถานศึกษาทราบและพิจารณาเลือกใช้  รายละเอียดที่ ๐ ๒๕๓๘ ๓๐๓๓ ต่อ ๕๒๑, ๕๑๒, ๕๑๖, ๕๑๘  โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๒๐๒๖-๙  หรือที่ http://www.suksapanpanit.com/

การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 และการนำเข้าข้อมููลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online

โพสต์30 ม.ค. 2560 19:48โดยPatcharaporn Nontawarakorn

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้บงแนวทางการดำเนินงานการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 และการนำเข้าข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online ตามรายละเอียดที่แจ้งมาพร้อมนี้

1-10 of 770