ประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา


การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์14 ธ.ค. 2561 00:55โดยPamila Petch-aum   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2561 00:57 ]

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครฯ ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 24-30 ธันวาคม 2561 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาตอบแบบสำรวจการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา กิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

โพสต์11 ธ.ค. 2561 21:34โดยPatcharaporn Nontawarakorn

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการส่งเสริมเยาวชนไทยให้สามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อย ๑ ชนิด เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน เห็นความสำคัญในคุณค่าของวัฒนธรรม อนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติอย่างเป็นรูปธรรม โดยขอความร่วมมือสถานศึกษาตอบแบบสำรวจ และดาวน์โหลดแบบสำรวจ พร้อมหนังสือโมเดลโรงเรียนดนตรีไทย ตามรายละเอียดแนบ

ประชาสัมพันธ์โครงการ "รวมใจเยาวชนคนดี ศรีโคราช" มุ่งพัฒนาชาติด้วยศีลธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

โพสต์11 ธ.ค. 2561 21:17โดยPatcharaporn Nontawarakorn   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2561 21:17 ]

ด้วยศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครราชสีมา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน จัดโครงการ "รวมใจเยาวชนคนดี ศรีโคราช" มุ่งพัฒนาชาติด้วยศีลธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ชั้น ๔ ฮอลล์ ๑ และขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้ากิจกรรม ดังรายละเอียดแนบ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 22 (ประจำปี 2562)

โพสต์28 พ.ย. 2561 00:42โดยWeerachat Fukkhokkruad   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2561 00:45 ]

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 22 (ประจำปี 2562)

ประชาสัมพันธ์การอบรมแนวทางการจัดทำวงดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียน

โพสต์27 พ.ย. 2561 18:17โดยJiraphapa Srihaphong

 ด้วย โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ร่วมกับศูนย์การค้าเทอมินอล 21 นครราชสีมา กำหนดจัดการอบรม แนวทางการจัดทำวงดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียน เพื่อให้แต่ละโรงเรียนได้มีแนวมีทางการจัดทำวงดนตรีลูกทุ่ง และเพิ่มทักษะความสามารถด้านดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2562  ณ ฮอลล์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 นครราชสีมา รายละเอียดตามแนบ

บริษัท S&P ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (โครงการผลิต Chef/ผู้บริหารร้าน S&P)

โพสต์22 พ.ย. 2561 23:35โดยWarissara Hanmanitkul

บริษัท S&P ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (โครงการผลิต Chef/ผู้บริหารร้าน S&P)

การรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16 (16th IJSO) และคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 (13th IESO)

โพสต์13 พ.ย. 2561 21:26โดยPeerawat Wongsuwan

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16 (16th IJSO)และคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 (13th IESO) โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้รับสมัครและรวบรวมใบสมัคร ค่าสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ส่ง สพม.31 ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

สรุปผลการดeเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน อันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ

โพสต์13 พ.ย. 2561 01:11โดยWeerachat Fukkhokkruad

สรุปผลการดeเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน อันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ ในโรงเรียนต้นแบบกุดจิกวิทยา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation : HERO ปีงบประมาณ 2561

กำหนดการรับสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์12 พ.ย. 2561 19:33โดยPatcharaporn Nontawarakorn

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แจ้งกำหนดการสอบและการรับสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้ผู้ที่ประะสงค์จะสมัครสอบสามารถดำเนินการสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ ตามรายละเอียดแนบ 

1-10 of 1037