ประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา


รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)

โพสต์13 ส.ค. 2562 20:33โดยChonlada Srisanpang

ด้วย สพม.31 จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) รายละเอียดดังแนบ

ผลการคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนการศึกษา โครงการเซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา ปีการศึกษา 2562

โพสต์8 ส.ค. 2562 02:29โดยWarissara Hanmanitkul

สพม.31  ได้รับทุน  จำนวน 2 คน  ดังนี้
1. เด็กชายธนบดี  ฤทธิ์อนันต์ชัย  นักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
2. เด็กหญิง ศศิวิมล อันมั่น  นักเรียนโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

การประกวดนวตกรรมทักษะทางการลูกเสือ (D.I.Y By Scout)

โพสต์7 ส.ค. 2562 22:35โดยWarissara Hanmanitkul

ให้โรงเรียนในสังกัดที่สนใจดำเนินการพิจารณาคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดสมัครเข้าแข่งขันประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ (D.I.Y. By Scout) โดยให้โรงเรียนจัดทำหนังสือนำส่งพร้อมใบสมัครส่งไปยัง สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 
ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน  www.srs2.moe.go.th  ภายในวันที่  26 สิงหาคม  2562

รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์7 ส.ค. 2562 01:06โดยWarissara Hanmanitkul

นักเรียน ม.4 จำนวน 2 คน
นักเรียน ม.5 จำนวน 2 คน
ที่มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2003/2562) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม  2562

โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2562

โพสต์6 ส.ค. 2562 23:44โดยWarissara Hanmanitkul

นักเรียนสามารถสมัครขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์ ตามรายละเอียดในประกาศฯ ตั้งแต่บัดนีัจนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปี พ.ศ. 2562

โพสต์5 ส.ค. 2562 20:15โดยChonlada Srisanpang

ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 สิงหาคม 2562 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

รูปแบบหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

โพสต์31 ก.ค. 2562 19:30โดยDuangmanee Sodthale

ตามที่สำนักงานเลาธิการคุรุสภา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาในสังกัดได้รับทราบข้อมูลและข่าวสาร การกำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหม่ เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยจะเริ่มใช้ระบบสารสนเทศของคุรุสภา (KSP School) ไม่ต้องติดรูปถ่ายของผู้ได้รับหนังสืออนุญาต โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562  ตามรายละเอียดเอกสารแน้บท้ายนี้

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

โพสต์31 ก.ค. 2562 01:07โดยWarissara Hanmanitkul

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ระหว่างวันที่ 13-19  ตุลาคม  2562  ณ ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง  จังหวัดนครราชสีมา

1-10 of 1145