ประชาสัมพันธ์


โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp Junior)

โพสต์โดยWongwilai Pumeesri

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการสนองพระราชดำริและเผยแพร่แนวพระราชดำริผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดทำโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp Junior)  รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2560  เพื่อถ่ายทอดพระราชกรณียกิจ แนวพระราชดำริ และผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริให้สามารถเผยแพร่ไปสู่เยาวชน 
จึงประชาสัมพันธ์และเชิญชวนโดยสามารถส่งใบสมัครไปยังกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เลขที่ 2012 ซ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ภายในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2560 สอบถามได้ที่เบอร์โทร 0-2447-8500-6 ต่อ 118 โทรสาร 0-227-7561-2 

การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560

โพสต์28 มี.ค. 2560 01:00โดยWongwilai Pumeesri

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมิตรและความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนญี่ปุ่น และเยาวชนเอเชีย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒธรรมอันดีงามของแต่ละประเทศ 
จึงประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม- 5 เมษายน โดยส่งใบสมัครไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ 5 เมษายน 2560

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ

โพสต์22 มี.ค. 2560 21:02โดยโรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา  รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน  1 อัตรา  วันเวลารับสมัครระหว่างวันที่ 24-31 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ (ตามเอกสารประกอบนี้)

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561

โพสต์21 มี.ค. 2560 20:37โดยPatcharaporn Nontawarakorn

           ด้วย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ประกาศมอบทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561 จำนวน 2 ทุน
           สพม.31 ขอความร่วมมือโรงเรียนประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาดังกล่าวให้ผู้ที่่สนใจที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้
ส่งใบสมัครภายในวันที่  27  มีนาคม  2560

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ชาวต่างประเทศ

โพสต์17 มี.ค. 2560 01:09โดยโรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต

โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูสอนภาษาอังกฤษ  จำนวน  4  อัตรา  เปิดรัสมัครวันที่  13 - 30 มีนาคม  2560  (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ  โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้  

การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

โพสต์15 มี.ค. 2560 01:19โดยPatcharaporn Nontawarakorn

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.จะดำเนินการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาให้การส่งเสริม สนับสนุุนให้ครู อาจารย์ เข้ารับการทดสอบ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม

โพสต์7 มี.ค. 2560 19:59โดยPatcharaporn Nontawarakorn

            สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะจัดกิจกรรมสำหรับหัวหน้าหมวดและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ในปี 2560 และขอเชิญหัวหน้าหมวดและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามรายละเอียดแจ้ง

กิจกรรมภาคีหลานย่า พัฒนาการศึกษามุ่งสู่ Thailand 4.0

โพสต์7 มี.ค. 2560 18:34โดยWongwilai Pumeesri   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2560 19:48 ]

ด้วยเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ทำดำเนินการจัดกิจกรรมภาคีหลานย่า พัฒนาการศึกษา มุ่งสู่ Thailand 4.0 ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้อประชุมสุรนารี ชั้น 2 อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโดยสามารถส่งแบบตอบรับไปยังสำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี  ทางอีเมลล์ vathukan@sut.ac.th  โทร 0-4422-4813  โทรสาร 0-4422-4814

1-10 of 781