ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดหนังสือเสียงระบบเดซี่ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและทางการเรียนรู้

โพสต์1 ก.พ. 2561 22:43โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2561 22:48 ]

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำชุด CD-ROM หนังสือเสียงระบบเดซี่ ประเภทแสดงข้อความ ภาพ และเสียง (Audio and full text)  ที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย ,สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ จำนวนทั้งสิ้น ๔๑ รายวิชา เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและทางการเรียนรู้ ให้สามารถเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  http://gtech.obec.go.th/daisy เพื่อให้คนพิการทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ให้โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดและจัดทำสำเนาสื่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาได้ แต่ห้ามจำหน่าย

Comments