การนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น“ของดีเมืองโคราช”สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

โพสต์7 เม.ย. 2563 04:16โดยWantita Talasi   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2563 04:27 ]

ตามที่สพม.๓๑ได้ส่งประกาศการใช้/เอกสารกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของดีเมืองโคราช ไปยังทุกโรงเรียนแล้ว (ตามหนังสือสพม.๓๑ ที่ ศธ ๐๔๒๖๑/๔๑๘๖  ลงวันที่ ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑)และได้เสนอแนวทางที่สถานศึกษาสามารถนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของดี เมืองโคราชสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ดังนี้ คือ  ๑) สอดแทรกในรายวิชาพื้นฐาน  ๒)จัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติม   ๓)จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๔) จัดในรูปแบบของการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม   ๕)จัดตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศและท้องถิ่น นั้น    โดยสถานศึกษาในสังกัด สพม.๓๑ สามารถทบทวน พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑,มาตรฐานตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในส่วนของภูมิศาสตร์ ให้ถูกต้องเหมาะสมกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในส่วนของภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น “ของดีเมืองโคราช ”เชื่อมโยงสู่หลักสูตรเชิงสมรรถนะตามบริบทของตนเอง  เพื่อให้สถานศึกษาทบทวนที่เป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติการที่จะต้องนำกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้จัดทำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง   เกิดความรัก ความผูกพัน และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นสถานศึกษาจึงต้องนำ กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  มาจัดทำ รายละเอียดของเนื้อหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ ท้องถิ่น ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนนั้นๆและนำไปสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน
 
 จึงขอส่งเอกสารกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น “ของดีเมืองโคราช ”  ดังแนบ

Ċ
Wantita Talasi,
7 เม.ย. 2563 04:16
Ċ
1.pdf
(1022k)
Wantita Talasi,
7 เม.ย. 2563 04:16
Ċ
217.pdf
(346k)
Wantita Talasi,
7 เม.ย. 2563 04:16
Ċ
227.pdf
(344k)
Wantita Talasi,
7 เม.ย. 2563 04:16
Ċ
237.pdf
(186k)
Wantita Talasi,
7 เม.ย. 2563 04:16
Ċ
Wantita Talasi,
7 เม.ย. 2563 04:16
Ċ
55.pdf
(1651k)
Wantita Talasi,
7 เม.ย. 2563 04:16
ą
Wantita Talasi,
7 เม.ย. 2563 04:16
ą
Wantita Talasi,
7 เม.ย. 2563 04:16
Comments