การประกวดนวตกรรมทักษะทางการลูกเสือ (D.I.Y By Scout)

โพสต์7 ส.ค. 2562 22:35โดยWarissara Hanmanitkul
ให้โรงเรียนในสังกัดที่สนใจดำเนินการพิจารณาคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดสมัครเข้าแข่งขันประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ (D.I.Y. By Scout) โดยให้โรงเรียนจัดทำหนังสือนำส่งพร้อมใบสมัครส่งไปยัง สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 
ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน  www.srs2.moe.go.th  ภายในวันที่  26 สิงหาคม  2562