การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560

โพสต์28 มี.ค. 2560 01:00โดยWongwilai Pumeesri
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมิตรและความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนญี่ปุ่น และเยาวชนเอเชีย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒธรรมอันดีงามของแต่ละประเทศ 
จึงประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม- 5 เมษายน โดยส่งใบสมัครไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ 5 เมษายน 2560