การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education)ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงค์โปร์

โพสต์13 ต.ค. 2563 21:50โดยPatchada Osaklung
สพฐร่วมือกับศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ(SEAMEO SHMED)และสถาบันการศึกษาแห่งชาติสิงค์โปร์(์NIE)ดำเนินการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระหว่างประเทศไทยและสิงค์โปร์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู นักเรียน เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาแบบบูรณาการ สพฐ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังสิ่งที่แนบ
Ċ
Patchada Osaklung,
13 ต.ค. 2563 21:50
Comments