การอบรมปฏิบัติการพัฒนาแกนนำการใช้หลักสุตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (Asean Youth Leader - AYL)

โพสต์6 มี.ค. 2560 00:33โดยPatcharaporn Nontawarakorn
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงในสังกัด
         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (Asean Youth Leader - AYL) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมการใช้หลักสุูตรให้กับครูที่ต้องการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้นำ มีทักษะในการเป็นพลเมืองอาเซียน มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และการเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ขอเชิญครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนในระดับมัธยมศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการดังกล่าว สามารถส่งใบสมัครไปที่ E -mail :aylinno2017@gmail.com  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

Comments