โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp Junior)

โพสต์29 มี.ค. 2560 02:42โดยWongwilai Pumeesri
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการสนองพระราชดำริและเผยแพร่แนวพระราชดำริผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดทำโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp Junior)  รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2560  เพื่อถ่ายทอดพระราชกรณียกิจ แนวพระราชดำริ และผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริให้สามารถเผยแพร่ไปสู่เยาวชน 
จึงประชาสัมพันธ์และเชิญชวนโดยสามารถส่งใบสมัครไปยังกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เลขที่ 2012 ซ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ภายในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2560 สอบถามได้ที่เบอร์โทร 0-2447-8500-6 ต่อ 118 โทรสาร 0-227-7561-2