โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

โพสต์5 ก.ย. 2562 07:07โดยTeeranuch Iamkhoksoong

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประกาศรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาหรือศึกษานิเทศก์
ทุกสังกัดที่มีอายุไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)  จำนวน ๒๘ คน  โดยกำหนดให้ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครไปยังสำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา  ในระหว่างวันที่  ๓๐  สิงหาคม – ๖ กันยายน  ๒๕๖๒  เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการต่อไป 
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มวิเทศสัมพันธ์  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (นางณัฐติยา  มีโชคชัยประเสริฐ)  โทร ๐ ๒๒๘๐ ๒๗๓๖  หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ fru@ksp.or.th

Ċ
Teeranuch Iamkhoksoong,
5 ก.ย. 2562 07:07
Comments