โครงการสัมมนาวิชาการ "ภาษาไทย ภาษาชาติ" ครั้งที่ ๓ ตามกรอบแนวคิด "สมรรถนะภาษาไทยกับการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนไทย สู่การศึกษาประเทศไทย ๔.๐"

โพสต์9 ต.ค. 2560 21:25โดยPatcharaporn Nontawarakorn
       ด้วยบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และมูลนิธิเพชรภาษาร่วมดำเนินงานจัดงานโครงการสัมมนาวิชาการ "ภาษาไทย ภาษาชาติ" ครั้งที่ ๓ ตามกรอบแนวคิด "สมรรถนะภาษาไทยกับการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนไทย สู่การศึกษาประเทศไทย ๔.๐" ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และขอเชิญประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่นับเป็นวันลา ทั้งนี้ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาและไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังรายละเอียดแนบ
Ċ
Patcharaporn Nontawarakorn,
9 ต.ค. 2560 21:25
Comments