โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

โพสต์13 ก.พ. 2560 23:10โดยWongwilai Pumeesri
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น  จึงประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยส่งใบสมัครที่ นางสาวกุลธิดา สะอาด ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ksaar@ipst.ac.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สามารถดาวน์โหดเอกสารได้ที่ http://pd.ipst.ac.th/
Ċ
14.02.60.pdf
(2373k)
Wongwilai Pumeesri,
13 ก.พ. 2560 23:10
Comments