ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติปี 2564

โพสต์23 พ.ย. 2564 18:14โดยSUKRIT DEEYING   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2564 18:14 ]
    ด้วยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดทำหนังสือวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ ในการนี้ จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด สพม.นครราชสีมา ร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อสนับสนุนการจัดทำหนังสือ ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินของสมาคมสังคมสงเคราะห์ฯ ซึ่งสาารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี โดยสามารถกรอกรายละอียดในใบแสดงความจำนงดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ ส่งมาที่ สมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 
Ċ
SUKRIT DEEYING,
23 พ.ย. 2564 18:14