ขอให้โรงเรียนรายงานลดการใช้น้ำ

โพสต์3 ต.ค. 2560 02:31โดยPunnawich Yurawong
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้รายงานผลตามแบบรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติบัติราชการรอบ 12 เดือน ครั้งที่ 2 (1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2560) ส่งกลุ่มอำนวยการภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560)

รายละเอียดตามหนังสือ สพม.31 ที่ ศธ 04261/ว1053 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 เรื่อง ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดน้ำ
Comments