ขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมบุคลากรหลักสููตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์หลักสูตร ๑ ปี รุ่นที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์6 มี.ค. 2561 21:33โดยJareerat Sukawattanakun

  ด้วย กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยฑันตแพทย์หลักสูตร ๑ ปี รุ่นที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ให้แก่สถานบริการของรัฐในเขตบริการสุขภาพที่ ๙ (นครชัยบุรินทร์) โดยประกาศรับใบสมัคร (ค่าใบสมัคร ๑๐๐ บาท) ในระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑  – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ได้ที่ ธุรการ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายละเอียด ดังแนบ