ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์18 พ.ย. 2563 00:17โดยSUKRIT DEEYING
ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้สามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อย 1 ชนิด โรงเรียนที่มีความประสงค์เสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรมตามรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ ให้แก่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ภายในวันที่ 10 มกราคม 2564 สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอผลงานได้ที่ www.culture.go.th และส่งไฟล์แบบเสนอผลงานกลับมาในรูปแบบ MS Word/PDF ได้ที่ education2061@gmail.com
Ċ
SUKRIT DEEYING,
18 พ.ย. 2563 00:17
Comments