ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์16 ส.ค. 2563 19:47โดยSUKRIT DEEYING   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2563 20:56 ]
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ว่าด้วยการให้ทุนสวัสดิการ หรือสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวเพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2562 รับสมัครระหว่างวันที่ 10 - 31 สิงหาคม 2563 ในวัน เวลาราชการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามรายละเอียดดังแนบ
Ċ
ash los.pdf
(1166k)
SUKRIT DEEYING,
16 ส.ค. 2563 19:47
Comments