ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

โพสต์13 ก.ค. 2564 01:59โดยSUKRIT DEEYING
      ด้วยสำนักงาน สกสค.นครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. หลักสูตรละ 20 คน มีหลักสูตรตั้งแต่ 3 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง 35 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 150 ชั่วโมง และ 300 ชั่วโมง โดยสมาชิกผู้สนใจ มีความประสงค์เข้ารับการอบรม ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงาน สกสค.นครราชสีมา สำหรับวัน เวลา และสถานที่ ในการจัดอบรม จะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยสำนักงาน สกสค.นครราชสีมา จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม

Comments