ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 5

โพสต์13 ส.ค. 2563 22:16โดยSUKRIT DEEYING   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2563 22:17 ]
ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จัดโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกิดความรักและสนใจที่มุ่งเน้นศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษา พร้อมให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพิ้นฐาน มีความสนใจต่อการพัฒนาตนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ และเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางความคิดของนักเรียนโดยขอเชิญโรงเรียนและครูที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ - 28 สิงหาคม 2563 สมัครแข่งขัน ผ่านทาง Website https://mathnsru.wixsite.com/acedmath5 โดยไม่ต้องเสียค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขันใดๆ และส่งเอกสารสมัครโครงการไปทาง e-mail : mathstat.nsru@gmail.com