ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

โพสต์13 ม.ค. 2564 23:08โดยSUKRIT DEEYING
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 โดยผู้แทนสมาชิก ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สถานที่จัดประชุม ตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด ตามตารางและรายละเอียดแนบท้ายนี้