ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี"

โพสต์7 เม.ย. 2564 01:47โดยSUKRIT DEEYING
ด้วยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี" เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ได้แสดงออกทางความคิดพัฒนาศักยภาพเรียนรู้การทำงานเป็นทีมผ่านการศึกษาศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติจจริง กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 10 เมษายน 2564  โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี http://www.opm.go.th
Comments