ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์13 ม.ค. 2564 18:38โดยSUKRIT DEEYING
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีการแบ่งการรับสมัครทั้งหมด 3 รอบ      ในรอบแรก จำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 80 แบ่งเป็นรับบุคคลทั่วไป ร้อยละ 40 กลุ่มพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 40 และในรอบที่สอง จะเป็นการรับสมัครผ่านระบบ admission สำหรับบุคคลทั่วไป ร้อยละ 20 และในรอบที่สาม จะดำเนินการรับแบบอิสระจากที่นั่งที่เหลือทั้งหมด ของการรับนักศึกษาในปีดังกล่าวโดยการรับสมัครในรอบแรก จะกำหนดการเปิดรับสมัครในวันที่ 18 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ admission.pi.in.th หรือข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์วิทยาลัย www.scphpl.ac.th หรือ facebook ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก www.facebook.com/phcpl15 หากมีข้อสงสัยสามารถประสานได้ที่ คุณสิริวรรณ จันทรลี โทร 0 8826 47522 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ siriwan.ch@scphpl.ac.th
Ċ
SUKRIT DEEYING,
13 ม.ค. 2564 18:38
Comments