ประชาสัมพันธ์การสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์28 ต.ค. 2561 20:00โดยPatchada Osaklung
   ด้วย สสวท. เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 25621 เพื่อสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยสิทธิ์ที่นักเรียนจะได้รับจากการเข้าสอบวัดสมรรถนะฯประกอบด้วย
                          1. ผู้ที่มีผลคะแนนการสอบฯจะได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้
                                  1) ลำดับที่ 1 - 40 เหรียญทอง            2) ลำดับที่ 41 - 70 เหรียญเงิน
                                  3) ลำดับที่ 71 - 100 เหรียญทองแดง  4) ลำดับที่ 101 - 200 เกียรติบัตร
                          2. ผู้ที่มีผลคะแนนสอบฯเปอร์เซนต์ไทล์ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป เรียงตามลำดับคะแนน สามารถยื่นสมัครสอบเข้ารับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ พสวท. กำหนด
  ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้แก่โรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดและสมัครสอบได้ที่เว็บไซค์ http://dpst.ipst.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2561
Comments