ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร"การใช้ Google Classroom เพื่อจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21" ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ใช้เป็นคุณสมบัติเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560

โพสต์25 ส.ค. 2563 20:36โดยโรงเรียน โนนสูงศรีธานี   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2563 20:38 ]

ด้วยโรงเรียนโนนสูงศรีธานี ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "การใช้ Google Classroom เพื่อจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21" รหัสหลักสูตร 62123 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม

สามารถนําผลการพัฒนามานับชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560

จำนวน 13 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 – 12 มีนาคม พ.ศ.2565 หน่วยอบรมโดยโรงเรียนโนนสูงศรีธานี

ลงทะเบียนได้ที่ gg.gg/reg-classroomComments