ประชาสัมพันธ์โครงการ 2021 IYF World Camp ออนไลน์

โพสต์31 ส.ค. 2564 04:15โดยSUKRIT DEEYING
   ด้วย International Youth Fellowship - IYF ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกิจกรรมเยาวชน “2021 IYF Online World Camp” นับเป็นครั้งที่ 12 โดยจัดเป็น 2 ช่วงคือในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2564 และในวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีนักเรียนและนักศึกษาจำนวนมากถึงกว่า 3,500 คน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางออนไลน์ นับเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้กับเยาวชนไทยให้หันมาหากิจกรรมที่สร้างสรรค์จิตใจ โดยกิจกรรมจะดำเนินร่วมกันกับมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีในรูปแบบเสมือนการเข้าค่ายจริงผ่านทางแอปพลิเคชัน “Zoom”
จึงขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 จำนวนรวมไม่เกิน 50 คน/โรงเรียน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโปรแกรมและสามารถเลือกรอบที่สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมได้
รอบที่ 3 วันที่ 17-19 กันยายน 2564
รอบที่ 4 วันที่ 23-25 ตุลาคม 2564
รอบที่ 5 วันที่ 29-31 ตุลาคม 2564
รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาดวย