ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน

โพสต์16 ก.พ. 2564 23:10โดยSUKRIT DEEYING
   ด้วยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ซึ่งรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จากโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลพร้อมทุนการศึกษา ทั้งนี้สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.orst.go.th หรือ เฟชบุ๊คของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา หรือสอบถามได้ที่ นางสาวอัญชนา  ไพจิตรหทัย, นางสาวกนกพร  ชื่นใจดี และนางสาวณัฐฏพัชร์  แสงสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2356-0466-70 ต่อ 3018, 4014 และ 5008 ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย