ประชาสัมพันธ์ โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น

โพสต์15 ม.ค. 2564 00:36โดยSUKRIT DEEYING
  ด้วยสถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีโครงการ "KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น" โดยให้เยาวชนดำเนินกิจกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น สำหรับสถานศึกษาที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ www.kpi.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
Ċ
SUKRIT DEEYING,
15 ม.ค. 2564 00:36
Comments