ประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

โพสต์25 ม.ค. 2564 22:54โดยSUKRIT DEEYING
ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยกย่องการทำความดีของผู้ที่ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญหน่วยงานที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถส่งใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://ghgreduction.tgo.or.th/less.htnl หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางผุสดี  ลีกระจ่าง โทรศัพท์ 0-2141-9847 หรืออีเมล์ pusadee@tgo.or.th 
Ċ
SUKRIT DEEYING,
25 ม.ค. 2564 22:54
Comments