ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์20 ม.ค. 2564 20:44โดยSUKRIT DEEYING
           ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เปลี่ยนวิธีการสอบคัดเลือกเป็นการสอบออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์ในเว็บ https://e-testing.srru.ac.th โดยผู้เข้าสอบต้องรายงานตัวก่อนเริ่มทำข้อสอบอย่างน้อย 30 นาที ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยจะมีลิงค์อยู่ใน https://e-testing.srru.ac.th จากนั้นให้ถ่ายภาพ Selfie กับ บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน ตัวตน และบรรยากาศภายในห้องที่ใช้สอบ ในวันเสาร์ 23 มกราคม 2563 เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) จึงขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนในสังกัดอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ในการเข้าสอบในระบบออนไลน์ โดยขออนุญาตใช้ห้องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนที่ผู้เข้าสอบกำลังศึกษาอยู่ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้