ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา เรื่อง ปิดใหบริการงานทะเบียนและบัตรประชาชน

โพสต์17 พ.ย. 2564 01:03โดยSUKRIT DEEYING   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2564 01:05 ]
        สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา แจ้งปิดให้บริการประชาชนงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิายน 2564 เป็นระยะเวลา 2 วัน ดังนี้
        1. ฝ่ายทะเบียนทั่วไป งดให้บริการกระบวนงาน
        2. ฝ่ายราษฎร งดให้บริการทุกกระบวนงาน
        3. ฝ่ายทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน งดให้บริการทุกกระบวนงาน