สทศ ประกาศกำหนดวิธีการจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

โพสต์6 ก.พ. 2560 19:22โดยSroithong Suepsahakan
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง  เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดวิธีการจัดสอบรอบพิเศษกรณีเหตุสุดวิสัย ตามเอกสารแนบ
Comments