เตรียมการใช้หลักสูตรเชิงสมรรถนะ

โพสต์7 เม.ย. 2563 03:45โดยWantita Talasi   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2563 03:47 ]
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนา
กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ร่วมกับ
คณะวิจัยและคณะทำงานวางแผนจัดทำกรอบสมรรถนะหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำหรับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำเสนอแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะ
ดังกล่าวในการพัฒนาผู้เรียน และได้เผลแพร่เอกสารเรื่องเข้าใจสมรรถนะอย่างง่ายๆ
สำหรับประชาชนและเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างง่ายๆ สำหรับครู
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเล่มนี้ เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะแก่ผู้สนใจทั่วไป ครู ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อการนำไปปรับใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ สามารถดาวโหลดเอกสารดังแนบ
Ċ
Wantita Talasi,
7 เม.ย. 2563 03:45
Comments