แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)


 ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ลิงค์เว็บไซต์ (ภายในเว็บไซต์ www.mattayom31.go.th)
 O1 โครงสร้างหน่วยงาน - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน
 - ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงาน และ ก.ต.ป.น. เป็นต้น
 http://www.mattayom31.go.th/data
 O2 ข้อมูลผู้บริหาร - แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดารงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
 - แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
 http://www.mattayom31.go.th/khxmul-phu-brihar
 O3 อำนาจหน้าที่ - แสดงข้อมูลหน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด http://www.mattayom31.go.th/xanac-hnathi
 O4 แผนพัฒนาหน่วยงาน - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
 - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
 - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 http://www.mattayom31.go.th/phaen-phathna-hnwy-ngan
 O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน - แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย
1) ที่อยู่หน่วยงาน
2) หมายเลขโทรศัพท์ 
3) หมายเลขโทรสาร
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) ที่สามารถติดต่อได้
5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 http://www.mattayom31.go.th/contactus
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
    - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
    - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    - พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    - พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
    - พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
    - พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น
 http://www.mattayom31.go.th/kt-hmay-thi-keiywkhxng
 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ - แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
 - เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เว็บไซต์ สพม.31 www.mattayom31.go.th
กลุ่มอำนวยการ https://sites.google.com/mattayom31.go.th/direct
กลุ่มนโยบายและแผน https://sites.google.com/a/mattayom31.go.th/
klum-nyobay-laea-phaen/

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  http://31.mattayom31.go.th/
กลุ่มบริหารงานบุคคล https://sites.google.com/a/mattayom31
.go.th/klum-bukhkhl/

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
https://sites.google.com/mattayom31.go.th/teacher-and-educational
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
http://esdc.mattayom31.go.th/structure/
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา https://sites.google.com/a/
mattayom31.go.th/ss31/

กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ https://sites.google.com/a/mattayom31
.go.th/klum-brihar-ngankar-ngein-laea-sinthraphy/home

กลุ่มกฎหมายและคดี 
https://sites.google.com/a/mattayom31.go.th/law-litigation-group/home
หน่วยตรวจสอบภายใน https://sites.google.com/a/mattayom31.go.th/31/homepage
 O8 Q&A (ถาม-ตอบ) - แสดงตาแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คาตอบ กับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น http://www.mattayom31.go.th/contactus
 O9 Social Network - แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้นwww.mattayom31.go.th
https://www.facebook.com/mattayomnakhonratchasima/
 O10 แผนดำเนินงานประจำปี - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ
 - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ
 - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 http://www.mattayom31.go.th/phaen-ptibati-kar-pingbpraman-2562
 O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน - แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนดำเนินงานประจาปี
 - มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
 - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 http://www.mattayom31.go.th/rayngan-kar-kakab-tidtam-kar-danein-ngan
 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจาปี
 - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
 - เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 http://www.mattayom31.go.th/rayngan-phl-kar-danein-ngan-pi-2561
 O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกกลุ่ม/หน่วย
 - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
 http://www.mattayom31.go.th/khumux-hrux-matrthan-kar-ptibati-ngan
 O14 มาตรฐานการให้บริการ - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
 - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ประกอบด้วย คู่มือหรือแนวทาง การปฏิบัติสาหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน การให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ
 http://www.mattayom31.go.th/matrthan-kar-hi-brikar
 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ - แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
 - เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 http://www.mattayom31.go.th/khxmul-cheing-sthiti-kar-hi-brikar
 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - แสดงผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
 - เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 http://www.mattayom31.go.th/rayngan-phl-kar-sarwc-khwam-phung-phxci-kar-hi-brikar
 O17 E–Service - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
 - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 http://www.mattayom31.go.th/rabb-ngan
 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ
 - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
 - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 http://www.mattayom31.go.th/report-phaen-ptibati-kar-pingbpraman-2563
 O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจาปี
 - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ
 - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 http://www.mattayom31.go.th/rayngan-kar-kakab-tidtam-kar-chi-cay-ngb-praman-ni-tirmas
 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
 - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย
 - เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 http://www.mattayom31.go.th/rayngan-phl-kar-chi-cay-ngb-praman-praca-pi
 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ - แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 http://www.mattayom31.go.th/phaenkar-cad-sux-cad-cang
 O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ - แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
 - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 http://www.mattayom31.go.th/prakas-tang-keiyw-kab-kar-cad-sux-cad-cang-hrux-kar-cadha-phasdu
 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน - แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (แบบ สขร.1)
 - มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อ หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
 - จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)
 - เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 http://www.mattayom31.go.th/srup-phl-kar-cad-sux-cad-cang-hrux-kar-cadha-phasdu-ray-deuxn
 O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี - แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
 - มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
 - เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 http://www.mattayom31.go.th/prakas-khxmul-kar-cad-sux-cad-cang-praca-pingbpraman-ph-s-2561
 O25 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
 - เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของผู้บริหารสูงสุด ที่กาหนดในนามของหน่วยงาน
 http://www.mattayom31.go.th/nyobay-kar-brihar-laea-phathna-thraphyakr-bukhkhl
 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยประกอบด้วย การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร ในหน่วยงาน
 - เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ o25
 http://www.mattayom31.go.th/kar-danein-kar-tam-nyobay-kar-brihar-laea-phathna-thraphyakr-bukhkhl
 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังใช้บังคับ ในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย
 - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 - การพัฒนาบุคลากร
 - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
 http://www.mattayom31.go.th/hlak-kenth-kar-brihar-laea-phathna-thraphyakr-bukhkhl
 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี - เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 - แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 http://www.mattayom31.go.th/rayngan-phl-kar-brihar-laea-phathna-thraphyakr-bukhkhl
 O29แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 - เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 - แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 http://www.mattayom31.go.th/naew-ptibati-reuxng-kar-cadkar-kar-rxng-reiyn-kar-thucrit
 O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
 - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 http://www.mattayom31.go.th/chxng-thang-rxng-reiyn-1
 O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ - แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
 - มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน ให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)
 - เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณพ.ศ. 2564
 http://www.mattayom31.go.th/khxmul-cheing-sthiti-reuxng-rxng-reiyn-kar-thucrit-praca-pi
 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดาเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์
 - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 http://www.mattayom31.go.th/chxng-thangkar-rab-fang-khwam-khid-hen
 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
 - เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 http://www.mattayom31.go.th/kar-peid-xokas-hi-keid-kar-mi-swn-rwm
 O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 - จัดทาอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 - ดาเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
 http://www.mattayom31.go.th/anticorrupt
 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
 - เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการ ให้ความสาคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
 - เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 http://www.mattayom31.go.th/kar-mi-swn-rwm-khxng-phu-brihar-dan-khunthrrm-laea-khwam-porngsi
 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
 - มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
 - เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 http://www.mattayom31.go.th/kar-pramein-khwam-seiyng-kar-thucrit-praca-pi
 O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
 - เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36
 - เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 http://www.mattayom31.go.th/kar-danein-kar-pheux-cadkar-khwam-seiyng-kar-thucrit
 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
 - เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 http://www.mattayom31.go.th/kar-serim-srang-wathnthrrm-xngkhkr
 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี - แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
 - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
 - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 http://www.mattayom31.go.th/phaen-ptibati-kar-pxngkan-kar-thucrit-praca-pi-2562
 O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต ตามข้อ o39
 - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน
 - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 http://www.mattayom31.go.th/rayngan-kar-kakab-tidtam-kar-danein-kar-pxngkan-kar-thucrit
 O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
 - ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 http://www.mattayom31.go.th/rayngan-phl-kar-danein-kar-pxngkan-kar-thucrit
 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 - มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนาผล การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดเป็นต้น
 - มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล การประเมินฯโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและ การรายงานผล เป็นต้น
 http://www.mattayom31.go.th/matrkar-phey-phaer-khxmul-tx-satharna
 O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 - มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 - เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 http://www.mattayom31.go.th/matrkar-hi-phu-mi-swn-di-swn-seiy-mi-swn-rwm