การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (M60120024513) ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 
ลำดับที่  รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้างชื่อโครงการ  งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี) 
 ๑P60120035962 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
 516,700.0012/2560 

Comments