การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

                                      การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  2561   

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (M60120024513) ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

ลำดับที่

รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ (บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)

1

P60120035960

ประกวดราคาครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน 11 รายการ

516,700.00

12/2560Comments