โรงเรียนพิมายวิทยา นิเทศ ติดตาม พร้อมประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ปีการศึกษา 2559

โพสต์โดยโรงเรียน พิมายวิทยา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2560 คณะผู้บริหาร นำโดย นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียพิมายวิทยา ตรวจเยี่ยมนิเทศติดตาม ให้กำลังใจกลุ่มสาระต่าง ๆ พร้อมประเมินผลงานประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะครูในกลุ่มสาระฯให้การต้อนรับเป็นอย่างดีขอบคุณภาพจากครูวสันต์  ปรางค์ชมภู / ฝ่ายโสตฯโรงเรียน
พัชรนันท์ / รายงาน
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาจัดแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ม.๓ ม.๖

โพสต์โดยโรงเรียน เกล็ดลิ้นวิทยา   [ อัปเดต ]


เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ณ  โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  นางสาวสุภลักษณ์  บรรดาศักดิ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา  เป็นประธานเปิดงานแนะแนวการศึกษาต่อ  และอาชีพ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  โดยมีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมงาน  รวมทั้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา  มาให้ความรู้และแนวทางการประกอบอาชีพ
อุบลรัตนฯรับสมัครพนักงานขับรถ

โพสต์โดยโรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  นครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง  พนักงานขับรถ  จำนวน 1 อัตรา  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 10 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ (ตามรายละเอียดในเอกสาร)

โรงเรียนพิมายวิทยาจัดพิธีปฏิญาณและประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักเรียนชั้น ม.1

โพสต์โดยโรงเรียน พิมายวิทยา

เมื่อวันพุธที่  22  กุมภาพันธ์  2560  โรงเรียนพิมายวิทยาจัดพิธีปฏิญาณและประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นกลาง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา  2559 ณ หอประชุมรัฐสมาคาร  โรงเรียนพิมายวิทยา  โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูร่วมพิธีดังกล่าว


ขอบคุณภาพจากฝ่าย โสตฯ โรงเรียนพิมายวิทยา
พัชรนันท์ / รายงาน

โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา

โพสต์โดยโรงเรียน เกล็ดลิ้นวิทยา

เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  นายมงคล  ไหมล้วน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล้ดลิ้นวิทยา  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร  การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ณ  โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 

โรงเรียนสีดาวิทยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์โดยโรงเรียน สีดาวิทยา

โรงเรียนสีดาวิทยา นำโดยผู้อำนวยการนิสิทธิ์ ส่งสุข จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559  ณ หอประชุมโรงเรียนสีดาวิทยา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษา และสร้างความสามัคคีในหมูู่่่คณะ ให้นักเรียนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในสถาบัน พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้กระทำความดีให้กับโรงเรียนทั้งด้านทักษะทางวิชาการ  ด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และด้านความประพฤติที่ดีเด่นตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของโรงเรียน

โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

โพสต์โดยโรงเรียน เกล็ดลิ้นวิทยา   [ อัปเดต ]

เมื่อวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลบัวใหญ่  และสถานีตำรวจภูธร  อำเภอบัวใหญ่  จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย  เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน  ในการปฏิบัติตามกฎจราจร  และการปฏบัติหากเกิดอุบัติเหตุ  รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาร่วมกิจกรรมมาฆบูชา

โพสต์โดยโรงเรียน เกล็ดลิ้นวิทยา

เมื่อวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  นางสาวสุภลักษณ์   บรรดาศักดิ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา  นำคณะครู  และนักเรียนโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา  ทำบุญถวายปัจจัย และเวียนเทียน ณ วัดป่าสุนทรสันติธรรม  ตำบลขุนทอง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อแสดงถึงการเป็นชาวพุทธที่ดี ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักเข้าวัดทำบุญ เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา


โรงเรียนมิตรภาพวิทยา

โพสต์โดยโรงเรียน มิตรภาพวิทยา

ในวันที่  27  กุมภาพันธ์  2560  โรงเรียนมิตรภาพวิทยา  ได้ดำเนินการจัดสอบข้อสอบกลาง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ประจำปีการศึกษา  2559

โรงเรียนศรีสุขวิทยาจัดงาน เปิดบ้านตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง

โพสต์27 ก.พ. 2560 01:57โดยโรงเรียน ศรีสุขวิทยา

        โรงเรียนศรีสุขวิทยา จัดงานและกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการเปิดบ้านตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง ปีการศึกษา 2559 (OPEN HOUSE 2016) วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนศรีสุขวิทยา โดยมีนางปาณิศรา สุทนต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นประธานพิธีเปิดงาน และนางอรทัย พยัคฆ์มะเริง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานการจัดงาน ภายในงานมีการกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ การแสดงผลงานนักเรียนจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลงานนักเรียนจากกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ผลงานนักเรียนจากวิชาการนำความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) นิทรรศการพลังงานทดแทน กิจกรรมปั้นดินให้เป็นดาว นิทรรศการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ การประกวดแต่งคำประพันธ์ การประกวดคัดลายมือ ภาษาไทย การแข่งขันส้มตำลีลารสเด็ด การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (เกี่ยวกับในหลวง รัชกาลที่ 9) กีฬาเซปักตะกร้อ และเกมต่างๆ
1-10 of 3070