6 สัปดาห์ประชามติ [เป็นตัวอย่าง สร้างความตระหนัก]

โพสต์19 ก.ค. 2559 02:38โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2
สัปดาห์ที่ 1 เป็นตัวอย่าง สร้างความตระหนัก

"6 สัปดาห์ประชามติ" เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการออกเสียงประชามติ โดยเฉพาะนักเรียน ซึ่งแม้ว่าจะยังไม่มีสิทธิในการออกเสียง แต่การมีประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ประชาธิปไตยภาคปฏิบัติ จะทำให้นักเรียนเกิด
ทักษะชีวิตและซึมซับจิตวัญญาณของความเป็นประชาธิปไตย การกำหนดกิจกรรมออกเป็น 6 สัปดาห์ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับห้วงเวลาของการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการออกเสียงประชามติ

โดยสัปดาห์ที่ 1 นี้จะอยู่ระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม พ.ศ.2559

รายงาน / งานประชาสัมพันธ์                                        ดูภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/AroundSRN2/


Comments