English Day Camp 2014 Sidawittaya School

โพสต์21 ก.ค. 2557 18:52โดยโรงเรียน สีดาวิทยา
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2014 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม English Day Camp 2014 ขึ้น โดยมีวุตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีการเรียนรู้จากการสังเกตุ สำรวจข้อมูล เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้จากสภาพจริง ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาที่ท้าทาย สนุก น่าสนใจ แปลกใหม่ และตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ภาษา งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมาน เอกบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสีดาวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทีมงานต่างชาติ ในการเป็นวิทยากรทำกิจกรรมในครั้งนี้Comments