การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน

โพสต์20 ส.ค. 2559 09:33โดยโรงเรียน กระเบื้องนอกพิทยาคม   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2559 09:36 ]
 
วันที่ 17 สิงหาคม  2559 โรงเรียนกระเบื้งนอกพิทยาคม จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกปลูกฝังวินัยในตนเอง ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้ บริโภคแบบไม่ก่อให้เกิดขยะเหลือทิ้ง เลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างนิสัยในการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียน/บ้าน/ชุมชน ให้เป็นวิถีที่ปลอดขยะ นิสัยการคัดแยกขยะ การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นกิจกรรมในห้องเรียนให้นักเรียนได้เรียนรุ้หลักการกิน การใช้ ส่วนตอนที่ 2 จะเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้ตัวแทนนำเสนอกิจกรรมของตนเอง และตบท้ายด้วยกิจกรรมมันๆของพี่ๆ ม. 6 การโต้วาที่ ในญัตติิ ใช้ของไทยสะใจกว่าของนอก  ภาพกิจกรรม


Comments