การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

โพสต์18 ต.ค. 2560 07:28โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม ดำเนินการจัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และรวบรวมข้อมูลสำหรับรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 

Comments